Welding machine

خط H-beam شامل 4 دستگاه حوش زیر پودری میباشد
که در جهت جوشکاری بر روی مقاطع H , ][ پس از مونتاژ طراحی شده است .
هر ماشین شامل یه دروازه قابل حرکت به همراه یک واحد جوشکار زیر پودری و میز نگهدارنده قطعه می باشد.
تجهیزات جمع کننده و نگهدارنده پودر جوشکاری و همچنین ردیاب جوش از ویژگی های این دستگاه است.

Buy now